2.Com és Gurb en la actualitat?

  • Hi ha més agricultura o industria?

Hi ha més industria, els polígons industrials han tret sòl agrícola i per els pagesos és més dificil

  • Creus que hi ha molta industrialització?

Sí, hi ha casa Tarradelles, industries Farrés

  • Creus que hi hauria d’haver més treballadors agrícoles? 

Si, ja que hi han moltes més industries que agricultura

  • Qui i com és gestionat el poble?

Esta dirigit per un grup de persones, l’alcalde i els seus consellers.